ارکان صندوق

متولی صندوق سرمایه‌گذاری دماسنج به همراه توضیحات

کارگزار صندوق سرمایه‌گذاری دماسنج به همراه توضیحات

مدیر سرمایه گذاری صندوق سرمایه‌گذاری دماسنج

مدیر صندوق سرمایه گذاری

حسابرس صندوق سرمایه‌گذاری دماسنج به همراه توضیحات