دارندگان واحد های سرمایه گذاری ممتاز

ردیف نام دارندگان واحدهای ممتاز تعداد درصد
1 شركت كارگزاري بورسيران 450 %45.00
2 شركت سبد گردان آسمان 110 %11.00
3 محمدرضا اميري 110 %11.00
4 فرهنگ قراگوزلو 110 %11.00
5 سجاد اميري 110 %11.00
6 اميرعلي شبستاني پور 110 %11.00