ارتباط با صندوق

محل اقامت صندوق توسط مدیر صندوق به نشانی مفتح شمالی-پایین تر از خیابان شهید مطهری-کوچه شهید بخشی موقر-پلاک 12 تعیین شده است و نشانی سایر شعب صندوق به شرح ذیل می باشد :


ردیف نام شعبه کد شعبه آدرس تلفن دفتر نام نماینده مدیر مستقر در شعبه
1 مرکزي - تهران 1 مفتح شمالی-پایین تر از خیابان شهید مطهری-کوچه شهید بخشی موقر-پلاک 12 88317679 بهزاد بهادری