بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/06/26

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 186,614 93.33 313,179 88.85 335,737 87.46 371,310 89.57
اوراق مشارکت 31 0.02 0 0 0 0 0 0
سپرده بانکی 32 0.02 0 0 0 0 0 0
وجه نقد 523 0.26 2,869 0.81 6,327 1.65 7,381 1.78
سایر دارایی ها 12,758 6.38 36,420 10.33 41,808 10.89 35,838 8.65
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 101,970 51 153,200 43.46 162,382 42.3 180,291 43.49