جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/11/05

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 200,461 93.16 444,788 93.03 506,558 94.06 568,729 94.52
اوراق مشارکت 29 0.01 0 0 0 0 0 0
سپرده بانکی 30 0.01 0 0 0 0 0 0
وجه نقد 900 0.42 7,280 1.52 3,998 0.74 4,386 0.73
واحد صندوق 0 0 0 0 0 0 0 0
سایر دارایی ها 13,767 6.4 26,050 5.45 27,968 5.19 28,581 4.75
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 106,668 49.57 176,626 36.94 223,486 41.5 262,562 43.64