بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/04/02

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 181,292 93.66 226,343 83.38 265,174 86.3 285,271 87.33
اوراق مشارکت 33 0.02 0 0 0 0 0 0
سپرده بانکی 33 0.02 0 0 0 0 0 0
وجه نقد 419 0.22 535 0.2 472 0.15 105 0.03
سایر دارایی ها 11,788 6.09 44,570 16.42 41,610 13.54 41,292 12.64
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 99,838 51.58 126,500 46.6 140,823 45.83 150,883 46.19